Nättariffer 2023
– Frostvikens nätområde

Nätavgifter 2023

Nätavgifter Blåsjön Nät AB
2023-01-01

Styrelsen för Blåsjön Nät AB tog beslut om att höja nätavgifterna från och med 2023-01-01.

Höjningen ligger inom ramen för de intäkter Energimarknadsinspektionen har beslutat för Blåsjön Nät AB. Höjningen av nätavgiften kommer att bli 7,9 % och påverkar enbart den fasta delen som därför ökar 10%. Höjningen motiveras i huvudsak av ökade insatser för att vädersäkra elnätet med ombyggnad av mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet samt extra investeringar för att få alternativa matningsvägar.

Möjlighet att utnyttja en säsongstaxa för verksamheter med 80 A eller högre säkring och som innebär reducering av fasta avgiften finns fortfarande. Taxan avses att användas för verksamheter som har stort effektbehov under en begränsad del av året.

Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring.

Särskild avgift som tas ut separat

Årsavgift till Elsäkerhetsverket, exkl. moms

På min elnätsfaktura finns årsavgift till Elsäkerhetsverket. Avgiften för lågspänningskunder är 54,65 kr/år och består av tre olika delar. Dessa tre
avgifter finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (11,10 kronor per elabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,20 kronor per elabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser med mera. Till uppgifterna hör att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kronor per el abonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.

Nätavgift lspFast avgift kr/år (exkl. moms)Fast avgift kr/år (inkl. moms 25%)
16 bel3 1693 961
16 lgh3 1693 961
166 5168 146
2010 04212 552
2512 57715 722
3515 48919 361
5020 79725 996
6325 68932 112
8032 58240 728
10041 29751 621
12549 87362 342
16063 91679 895
20076 89096 112
25095 587119 484
315119 335149 169
355137 003171 254
400170 833213 541
500229 956287 445
630300 270375 337
Rörlig avgift öre/kWh22,25 öre/kWh27,81 öre/kWh