Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Övervakningsplan och rapport om åtgärder enligt övervakningsplan.

Rapport om åtgärder 2023

Övervakningsplan för Blåsjön Nät AB, upprättad enligt Ellagen 3 kap. §17(1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5).