Om Blåsjön Nät AB

Vi tillhandahåller tjänster till dig som vill eller är ansluten till elnätet.

Ett av Sveriges minsta nätföretag

Blåsjön Nät är ett litet nätbolag beläget i Jämtland och har kunder inom Strömsunds kommun. Största tätorten är Gäddede. Bolaget ägs av Blåsjön Kraft som i sin tur ägs av till lika stora delar av Fortum och Sydkraft Hydropower. Området elektrifierades i samband med utbyggnad av kraftproduktionen på 50-talet och där Skandinaviska Elverk och Sydkraft var intressenter. 

Kunderna inom Korsselbränna nätområde (127 st), som övertogs från BÅKAB 1997, har övertagits av E.ON Elnät från och med 2010-07-01. 

Bolaget är ett i Sverige unikt nätföretag där bolaget tar en bottenplats gällande antal kunder och en tätplats om man räknar ledningslängd per kund. Verksamheten drivs med långsiktigt perspektiv med fokus på minimering av leveransavbrott och excellent kundservice. Distributionsnätet står i kontakt med stamnätet 220kV genom kraftstationerna och där ägarna till stationerna äger avtalet med Svenska Kraftnät. Sippmikk kraftstation använder Blåsjön Näts 24kV-nät för att leverera producerad energi.

Företagsuppgifter

Blåsjön Nät AB bedriver nätverksamhet för eldistribution inom Frostvikenområdet. Styrelsen består av representanter utvalda av ägarna och till lika stora delar. Ordförandeposten tillhör E.ON och VD-posten tillhör Fortum. Bolaget administreras av Bilfinger Industrial Services AB och kundservice på fält, drift, underhåll och byggnation sköts av till allra största delen av personal anställd av Bilfinger. Fakturering samt administration av kundärenden utförs av Härjeåns/Fyrfasen. Blåsjön Nät AB har ingen personal anställd. 

Kundadministrationen sköts på uppdrag av Blåsjön Nät AB av Härjeån och Fyrfasen. Vi har ett nära samarbete och använder oss av Härjeåns/Fyrfasens regler, policys och instruktioner. Samarbetet är en förutsättning för ett litet bolag att till låga kostnader sköta nätbolaget enligt de regler och lagar som finns.

Koncession

Området Frostviken har koncession nr 6349Ö gäller t.o.m. 2029-02-19.

Ägare till Blåsjön Nät AB (556061-9172)    
Ägare till Blåsjön Nät ABBlåsjön Kraft AB (556044-9695) 100%
Ägare till Blåsjön Kraft AB:     Sydkraft Hydropower AB (556026-3120)50%
 Fortum Sverige AB (556006-8230)50%
Snabba fakta  
Antal kunder                                                                   1 547 st
Distributionsspänning24/0,4 kV
Inmatningar i nätet Frostviken 4 st
NUAK146 MSEK
Ledningslängd 24 kV luftledning235 km (25 km isolerad)
Ledningslängd 24 kV jordkabel4 km
Ledningslängd 0,4 kV luftledning123 km (92 km isolerad)
Ledningslängd 0,4 kV jordkabel45 km
TransformatorstationerKiosk (11 st)Stolpe (137 st)